پراید

سرسیلندر کامل پراید یورو 4
سرسیلندر پراید یورو 4
سرسیلندر کامل پراید کاربراتور
سرسیلندر کامل پراید انژکتور ساژم
سرسیلندر کامل پراید انژکتور زیمنس
سرسیلندر پراید انژکتور
رینگ موتور پراید تعمیری 0.75
رینگ موتور پراید تعمیری 0.50
رینگ موتور پراید تعمیری 0.25